Frågor och svar (FAQ) - Slottegymnasiet

Inackordering

Regler för att vara berättigad till inackorderingstillägg

Inackorderingsbidraget utbetalas via Nordea. Den som inte är kund hos Nordea och vill ha bidraget insatt på sin bank kan anmäla sitt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.”

Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från folkbokföringsadressen.

 • Ljusdals kommun beviljar inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och studera vid en kommunal gymnasieskola.

 • Vid studier på friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden CSN (www.csn.se)

 • Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (frisökning), har inte rätt till inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap 32 §).

 • Beslutet om inackorderingsstöd gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg till annat program eller inriktning krävs nytt beslut.

 • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte, blir eleven eller förälder­/förmyndare till omyndig elev, ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsstöd.

 • Återbetalning av inackorderingsstöd. När villkoren för inackorderingsstöd inte längre uppfylls, till exempel vid avbrutna studier eller skolk, kommer inackorderingsstödet att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag. Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen.

 • Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).
 • Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden. För höstterminen 4 månader med början den sista september och för vårterminen 5 månader till och med maj.

 • Utbetalning sker i samarbete Nordea.
 • Inackorderingstillägg söks via kommunens e-tjänst inför varje nytt läsår, senast den sista augusti. Du kan söka senare, men tillägget betalas endast ut retroaktivt innevarande termin.

Till ansökan skall följande medfölja inackorderingsansökan:

 • Hyreskontrakt eller intyg (se sista sidan) från hyresvärden bifogas.

 • Ansökan skall vara komplett ifylld med fullständiga adresser, skola och årskurs.

 • Mobiltelefon och andra telefonnummer som eleven/målsman/hyresvärd kan nås på.

Elev ska omgående anmäla adressändring eller annan förändring som kan påverka inackorderingsbidraget till gymnasieskolan i hemkommunen samt till skolan där eleven är inskriven. Vid avbrutna studier eller annan orsak till att villkoren inte uppfylls kommer bidraget att återkrävas från och med aktuell tidpunkt.

Inackorderingstillägget söks på nytt varje läsår.
Elev bosatt i Ljusdals kommun är berättigad till inackorderingsbidrag med 1/30 av basbeloppet per månad om man har mer än fyra mils resväg till Slottegymnasiet.

Elev med mindre än fyra mil till skolan men mer än fyra kilometer till närmaste hållplats kan istället för busskort och reseersättning få ovanstående anslutningsersättning .

Elev som får inackorderingsbidrag är inte berättigad till busskort eller annan reseersättning. Ovannämnda bidrag utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Busskort

Följande gäller för att få busskort:

OBS! Inför läsåret 2023-2024 måste samtliga elever som önskar busskort göra en ansökan. Skicka din ansökan snarast för att du med säkerhet ska ha skolskjuts till terminens start. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Vid ansökan under pågående läsår

Handläggningstiden 1-4 veckor, beroende på ärendetyp

Gymnasieelever med minst 6 km mellan folkbokföringsadressen och skolan har rätt till busskort. (OBS! detta avser elever folkbokförda i Ljusdals kommun).

Detta gäller även elever folkbokförda i Ljusdals kommun som studerar på friskola.

Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Eleven kan få busskort till och med vårterminen det år han/hon fyller 20 år.

Den som har inackorderingstillägg kan inte få gymnasiekort/busskort

Kortet gäller för resa med X-trafiks bussar och X-Tåg inom Gävleborgs län.

Det gäller alla skoldagar för resor som påbörjas före 18.00

Kortet är personligt. För att kortet skall gälla måste det vara försett med namn eller födelsedatum.

Ladda inte in några andra biljetter på skolkortet, som fritidsbiljett eller reskassa.

Om det uppstår fel kopplade till skolbiljetten avaktiveras hela kortet och då förloras även övriga biljetter på samma kort. Sådana förluster ersätter inte kommunen eller X-trafik.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls via e-tjänsten mot en kostnad av 150 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Anmäl alltid förändringar till oss. Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt får du lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anslutningsresa

Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa.

Ansökan görs via kommunens webbtjänst

Anslutningsbidraget utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Anslutningsersättning utbetalas via Nordea.  Vill du ha ersättningen insatt på din bank anmäl ditt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.

Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

Elevboende

Elevhemmet Hammaren

Det kommunala bostadsbolaget, Ljusdalshem, erbjuder ett bemannat boende i närheten av skolan. Det är enkelrum med dusch/wc och internetuppkoppling.
Där kan du få en lugn stund i din egen lägenhet eller umgås med andra i det gemensamma vardagsrummet. Varje korridor har ett kök där man kan laga sin egen mat.

Bara några hundra meter från boendet ligger en av Ljusdals mest välsorterade livsmedelsaffärer där allt man behöver finns.

På boendet finns två stycken elevvärdar på plats mellan klockan 18.00-08.00.

De finns på plats för att skapa trygghet, för att vara en hjälpande hand och som ett stöd.

- Vi finns för att se till att ungdomarna trivs och att de känner sig trygga, säger Tony Andersson, elevvärd, och fortsätter:

- Vi blir som en extra vuxen på plats för eleverna.

Jour på Elevhemmet Hammaren.

Från och med den 10 juni 2020 kommer Hälsinge Säkerhetsservice att rondera på elevhemmet vid kvällar och nätter.

Drabbas du av grannar som stör nattsömnen så ringer du till vår Trygghetsjour (Securitas). Utryckningskostnaden är för närvarande 1 200 kronor, och den betalas av den som är störande.

Elevhemmets journummer:
Tel: 0651-76 13 29

Trygghetsjouren (Securitas):
Tel: 010-470 57 10

Felanmälan:
Vardagar 08.00 – 10.00
Tel: 0651-686 63

På det kommunala bostadsbolagets hemsida kan ni göra felanmälan dygnet runt: www.ljusdalshem.se

(Där hittar ni även råd och tips i ert boende hos oss)

Akuta fel
Växel: 0651-686 60 (kontorstid) 
Jourtelefon 070-522 09 54 (Ljusdalshem)

Nyckelservice:
Tel: 010-470 57 10 (Securitas)

För mer information kontakta

Siw Häggblom, 0651-686 67
siw.haggblom@ljusdalshem.se

Studiehjälp/studiemedel

Studiemedel

Om du från och med höstterminen, alltså det år du fyller 20, läser på en gymnasieskola kan du ansöka om studiemedel.
Ansökan gör du via via www.csn.se

Studerar med studiehjälp (under 20 år)

Om du har fyllt 16 år under perioden juli-september, får du normalt bara ett halvt studiebidrag i december månad - det vill säga 525 kronor. Anledningen till det är att du har fått barnbidrag från Försäkringskassan till och med september.

Om du har fyllt 16 år under perioden juli-september, får du normalt bara ett halvt studiebidrag i december månad - det vill säga 525 kronor. Anledningen till det är att du har fått barnbidrag från Försäkringskassan till och med september. CSN tar över utbetalningen av studiebidrag från och med oktober och räknar ut hur många dagar det är mellan den 1 oktober och terminens slut i december.

Denna studietid ger normalt rätt till 2,5 månaders studiebidrag, vilket innebär att du endast får ett halvt månadsbelopp i december. Börjar ditt jullov tidigare än normalt kan det få till följd att du inte får någon utbetalning alls i december.

De som fyllde 16 tidigare under året har inte fått något barnbidrag i juli och augusti, därför får de ett helt studiebidrag även i december.

Mer finns att läsa på CSN hemsida www.csn.se

CSN information, till elev, inför 18 årsdagen

Tänk på att inför din 18-årsdag ska du själv meddela Swedbank ditt bankkonto dit man vill att CSN pengarna ska utbetalas, oavsett vilken bank du har ditt konto i.

Om inte detta görs så kommer du att få en sparbanksutbetalning som du måste lösa in. För detta tar banken en avgift.

Betyg för elever som slutat

Här nedan följer information om vad som gäller för betyg för elev som ej längre går på Slottegymnasiet.

Betyg för de senaste 5 åren finns på Slottegymnasiet, ring 0651-184 08.

Betyg äldre än 5 år finns på kommunarkivet i förvaltningshuset.

Vårdbetyg utfärdade före 1998 finns på Länsarkivet i Gävle, ring 026-15 58 03.

Till dig som tar studenten vid en gymnasieskola som är ansluten till den nationella betygsdatabasen

Det slutbetyg du nu har fått kommer din gymnasieskola att skicka till den betygsdatabas som Universitets- och högskolerådet(UHR) administrerar. Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar. Från och med år 2007 använder UHR och alla universitet/högskolor ett gemensamt antagningssystem. Detta innebär att UHR och alla lärosäten har tillgång till ditt slutbetyg efter att du gjort en anmälan på www.antagning.se Det är alltså endast när du gör en anmälan som slutbetyget automatiskt överförs från betygsdatabasen till antagningssystemet.

Observera att det betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av ditt slutbetyg om du söker högskoleutbildningar. Det gäller inte utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning.

För dig som avslutat gymnasieskolan 2013 utan att ha fått ett slutbetyg måste själv skicka in en vidimerad kopia till Antagningservice, 833 82 Strömsund efter att du gjort en anmälan på www.antagning.se. Om du gör en prövning efter att du fått ditt slutbetyg måste du även i detta fall själv skicka in en kopia på kursen till antagningen.

Adress & kontaktinformation

Telefon
0651-184 00 (växel)
0651-185 02 (fax)

E-post
slottegymnasiet@ljusdal.se

Besöksadress
Verkstadsskolevägen 34
827 34 Ljusdal