Statistik och jämför

Hur är läget i din skola eller i din kommun?

För att kunna bedöma och analysera det - ta hjälp av Skolverkets statistik. Att diskutera och analysera era resultat är en förutsättning för att systematiskt förbättra verksamheten.

Skolverkets sätt är att göra den information som vi samlat in eller själv producerat om skolors verksamhet och resultat mer tillgänglig.

Klicka här för att ta dig till sidan för att jämföra skolor.

Jämför gymnasieskolor och deras program
Öppna jämförelser hos SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Definitioner

Genomströmning: Andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år. För läsåret avses de nybörjare som påbörjade sin gymnasieutbildning hösten och som erhållit slutbetyg eller motsvarande från gymnasieskolan läsåret.

Betyg: Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas genom att summan av kursernas poäng viktas med betyget för respektive kurs dividerat med totalpoängen. Vikt för betygen är IG=0, G=10, VG=15, MVG=20. Endast betygsatta kurser är medräknade.

Behörighet: Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Grundläggande behörighet har den som i sitt slutbetyg från nationellt program, specialutformat program eller utbildning vid fristående skola erhållit betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent (2 250 poäng) av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program samt har ett godkänt projektarbete.