Söndag 15 September 2019
Till Startsida

Inackordering

Regler för att vara berättigad till inackorderingstillägg
Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från folkbokföringsadressen.

 • Ljusdals kommun beviljar inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och studera vid en kommunal gymnasieskola.

 • Vid studier på friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden CSN (www.csn.selänk till annan webbplats)

 • Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (frisökning), har inte rätt till inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap 32 §).

 • Beslutet om inackorderingsstöd gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg till annat program eller inriktning krävs nytt beslut.

 • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte, blir eleven eller förälder­/förmyndare till omyndig elev, ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsstöd.

 • Återbetalning av inackorderingsstöd. När villkoren för inackorderingsstöd inte längre uppfylls, till exempel vid avbrutna studier eller skolk, kommer inackorderingsstödet att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag. Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen.

 • Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).
 • Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden. För höstterminen 4 månader med början den sista september och för vårterminen 5 månader till och med maj.

 • Utbetalning sker i samarbete Nordea.

  Till ansökan skall följande medfölja inackorderingsansökan:
 • Hyreskontrakt eller intyg (se sista sidan) från hyresvärden bifogas.
 • Ansökan skall vara komplett ifylld med fullständiga adresser, skola och årskurs.
 • Mobiltelefon och andra telefonnummer som eleven/målsman/hyresvärd kan nås på.

Elev ska omgående anmäla adressändring eller annan förändring som kan påverka inackorderingsbidraget till gymnasieskolan i hemkommunen samt till skolan där eleven är inskriven. Vid avbrutna studier eller annan orsak till att villkoren inte uppfylls kommer bidraget att återkrävas från och med aktuell tidpunkt.

Ansökan skickas/lämnas in snarast eller när boendet är ordnat till:

Slottegymnasiet Inackordering Verkstadsskolevägen 34 827 34 Ljusdal

Har du frågor, kontakta Ewa Ericsson,  0651-184 85 eller ewer@ljusdal.se
                                
Inackorderingstillägget söks på nytt varje läsår.

 Ansökan om inackorderingWord

Publicerad: 2019-08-26 12.20

Elev bosatt i Ljusdals kommun är berättigad till inackorderingsbidrag med 1/30 av basbeloppet per månad om man har mer än fyra mils resväg till Slottegymnasiet.

Elev med mindre än fyra mil till skolan men mer än fyra kilometer till närmaste hållplats kan istället för busskort och reseersättning få ovanstående anslutningsersättning plus halvt inackorderingsbidrag.

Elev som får inackorderingsbidrag är inte berättigad till busskort eller annan reseersättning. Ovannämnda bidrag utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen


Slottegymnasiet, Verkstadsskolevägen 34, 827 34 Ljusdal  |  Tfn: 0651-184 00, Fax: 0651-185 02  |  E-post: slottegymnasiet@ljusdal.se |  Org nr: 212000-2320

LJUSDALS

Till Ljusdals kommuns officiella hemsida

KOMMUN